SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

  

Biegli sądowi

Biegły sądowy jest organem pomocniczym Sądu, dlatego biegłym może być osoba, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa. Sporządzona przez biegłego opinia stanowi pełnoprawny materiał dowodowy w postępowaniu przed Sądami oraz innymi władzami i organami wymiaru sprawiedliwości. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony. 

 

Biegłym sądowym może zostać osoba, która:

·      wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;

·        korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

·         ukończyła 25 lat życia

·         udokumentuje posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej gałęzi nauki,
 techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;

·         daje rękojmie należytego wykonywania obowiązków biegłego.

 

Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o wpis na listę biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu

Działając na podstawie:

— Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych z dnia 26 stycznia 2005r. (Dz.U. Nr
    15, poz. 133),

— art. 157 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070,
    z późn. zm.),

— Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),
— Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635),

 

zostały ustalone następujące wymogi:

 

 1. Wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu o ustanowienie biegłym sądowym z dokładnym określeniem dziedziny oraz specjalizacji;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem dowodowym.

   kwestionariusz osobowy

   
 4. Obustronna kserokopia dowodu osobistego;
 5. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 6. Kserokopia dokumentów stwierdzających posiadanie zarówno praktycznych, jak i teoretycznych wiadomości z dziedziny, dla której Kandydat ma być ustanowiony biegłym sądowym,
  1. dziedzina medycyna – Kandydat winien posiadać specjalizacje z danej dziedziny medycznej,
  2. dziedzina język migowy – Kandydat winien posiadać „Certyfikat drugi – T2”    lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych,
 7. Listy referencyjne,
 8. Opinia wszystkich zakładów pracy, w których jest zatrudniony(na) oraz zgoda pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego sądowego,
 9. Oświadczenie wraz z opinią Kandydata w przypadku przynależności do organizacji zawodowych działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855) bądź na podstawie innych ustaw,
 10. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 11. Ważne zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące,
 12. Dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 10 zł,

konto bankowe:      ING Bank Śląski S.A. 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845

adres odbiorcy:       Urząd Miasta Poznania – Wydział Finansowy
                                
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
                                
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
 

 

 • (!) Załączone do wniosku dokumenty winny być poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem lub osobiście przedłożone w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Poznaniu celem poświadczenia kserokopii przez pracownika sądu za zgodność z oryginałem,
 • (!) Wniosek oraz dokumenty zgodnie z wyż. wym. wymogami składa się w Oddziale Administracyjnym – parter, pok. nr 45 tel. kontaktowy 61 85-66-068; e-mail: adm.bs@poznan.so.gov.pl

 

Wynagrodzenie za pracę biegłych sądowych

Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonaną pracę stanowi procent kwoty bazowej zgodnie z ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.99.110.1255 z późn. zm.),  której  wysokość ustala ustawa budżetowa na dany rok.

 

Lista biegłych sądowych

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) Prezes Sądu Okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności.

Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych z dnia 26 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 133)  Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:

 • z chwilą zwolnienia z funkcji
 • w razie śmierci
 • z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie

Lista biegłych sądowych jest dostępna dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych, oddziale administracyjnym oraz punkcie informacyjnym.

W szczególności listy te udostępniane są stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

  Lista Biegłych Sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 07-09-2012
Modyfikowany przez: Katarzyna Blaszczak, 13-10-2014
Opublikowany przez: Katarzyna Blaszczak, 13-10-2014

POWRÓT


Administrator strony - Agnieszka Weichert - Urban