Na podstawie Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243) Sąd Okręgowy w Poznaniu zapewnia dostęp do bezpłatnego świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN

 1. Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia (ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się) co najmniej trzy dni robocze przed tym zdarzeniem w Biurze Obsługi Interesanta tutejszego Sądu.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko osoby uprawnionej
  • propozycję terminu
  • krótkie określenie sprawy
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 może być dokonane w następujący sposób:
  • pisemnie, na adres: Sąd Okręgowy w Poznaniu, Biuro Obsługi Interesanta,
  • ul. Hejmowskiego 2, 61–736 Poznań
  • drogą e-mailową: informacja@poznan.so.gov.pl
  • telefonicznie: Biuro Obsługi Interesanta: tel. 61 62 83 000 wew. 1
 4. Po dokonaniu zgłoszenia Sąd zapewnia obsługę osobie uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji w/w świadczenia we wskazanym terminie, Sąd zawiadamia o tym fakcieosobę uprawnioną, wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia.

Rejestr zmian dla:

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-03-28
Publikacja w dniu:
2016-12-07
Opis zmiany:
b/d