Informacja publiczna

Informacja publiczna

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1764 j.t.), prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Sądu Okręgowego  w Poznaniu. Dostęp do takiej informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Sąd Okręgowy w Poznaniu udostępnia informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej w szczególności o: statusie prawnym lub formie prawnej organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, majątku którym dysponują, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,  sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Poznaniu, udostępniana jest przez Sąd w następujący sposób:

  • na pisemny wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu na adres:


ul. St. Hejmowskiego 2
61- 736 Poznań

bądź

faksem 61 62 83 072

lub

e-mailem: karolina.kaczmarek@poznan.so.gov.pl

  • w formie ustnej, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.


W przypadku składania wniosku o udostępnienie przez Sąd Okręgowy w Poznaniu informacji niedostępnych w BIP, należy wskazać sposób, w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Sąd Okręgowy w Poznaniu powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być niezwłocznie udostępniona. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia, tj. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W związku z tym, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej


Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Poznaniu http://www.poznan.so.gov.pl jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).

Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Poznaniu jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).

Informacje publiczne nieudostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Poznaniu udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich powtórnego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej, a w odniesieniu do orzeczeń sądowych, obowiązku podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.

Sąd Okręgowy w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny, niż określony w niniejszych warunkach lub z pominięciem procedury wnioskowej.

Sąd Okręgowy w Poznaniu może nałożyć opłatę za udostępnienie w trybie wnioskowym informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Nakładając wspomnianą opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Zgodnie z art. 23 f ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), Sąd Okręgowy w Poznaniu nie jest zobowiązany do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania (np. zaopatrujący orzeczenia sądowe w tezy), zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak, to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego).
 
Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

  • Materiały wykorzystane do przygotowania informacji, zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
  • Ewentualne należności spowodowane dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 

Informacje w zakresie orzecznictwa można również uzyskać na Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Poznaniu http://orzeczenia.poznan.so.gov.pl/

Rejestr zmian dla: Informacja publiczna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-06-19
Publikacja w dniu:
2017-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-06-19
Publikacja w dniu:
2017-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-06-14
Publikacja w dniu:
2017-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-06-14
Publikacja w dniu:
2017-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-06-07
Publikacja w dniu:
2017-06-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-06-07
Publikacja w dniu:
2017-06-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-06-07
Publikacja w dniu:
2017-06-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-06-07
Publikacja w dniu:
2017-06-07
Opis zmiany:
b/d