Sposób przyjmowania skarg i wniosków

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zgodnie z treścią art. 37a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001, Nr 98, poz. 1070 ze zm.) sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością Sądu Okręgowego oraz Sądów Rejonowych działających w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.

W ramach tego nadzoru przyjmowane oraz rozpatrywane są skargi i wnioski, które nie mogą wkraczać w decyzje procesowe i orzeczenia wydawane przez niezawisły sąd.

Podstawa prawna

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz.U. 2002, Nr 5, poz. 46);
 • Rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U z 2012, poz. 524).

Zakres i zasady rozpoznawania skarg

Powyższe uregulowania określają zakres i zasady rozpoznawania skarg w następujący sposób:

 • skargę lub wniosek przyjmują pracownicy biura podawczego lub innej komórki organizacyjnej wskazanej przez prezesa sądu,
 • skarga może być złożona osobiście w formie ustnej do protokołu lub pisemnie, bądź przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • w razie złożenia skargi lub wniosku w formie ustnej do protokołu, protokół podpisuje wnoszący skargę oraz przyjmujący zgłoszenie,
 • na żądanie wnoszącego skargę lub wniosek przyjmujący potwierdza przyjęcie skargi lub wniosku,
 • skargi i wnioski nie zawierające danych personalnych wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania,
 • jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić, czego ona dotyczy, wzywa się skarżącegodo uzupełnienia w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania,
 • jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia podniesionych okoliczności, Sąd właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne dowody, informacje lub wyjaśnienia, w tym celu może w szczególności zwrócić się do innych sądów o ich przekazanie,
 • skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się je bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę,
 • jeżeli skarga lub wniosek podlega rozpatrzeniu przez różne organy, Sąd, do którego je wniesiono, rozpatruje je w zakresie należącym do jego właściwości, a w pozostałej części przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi, przesyłając kopię skargi lub wniosku, wówczas Sąd zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę o przekazaniu skargi lub wniosku,
 • skargę rozpoznaje się nie później niż w terminie 1 miesiąca, o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

Kierownie skarg

Skargi należy kierować na adres:

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu
ul. Stanisława Hejmowskiego 2
61-736 Poznań

drogą elektroniczną na adres: sekr.prez@poznan.so.gov.pl

bądź przez platformę ePUAP (link otwiera się w nowym oknie).

Rejestr zmian dla: Sposób przyjmowania skarg i wniosków

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-24
Publikacja w dniu:
2016-12-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-12-17
Publikacja w dniu:
2016-12-02
Opis zmiany:
b/d