SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU    

Sąd Okręgowy w Poznaniu » Organizacja » Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
 organizacja
 informacje
 aktualności
 informacje dodatkowe

 

 Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego  

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu


Dane kontaktowe:
Al. Marcinkowskiego 32
61-745 Poznań
tel. 61 85-66-018
tel. 61 85-66-086
fax 61 85-66-019

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym.

Godziny przyjmowania wniosków:
poniedziałek 8.15 –  17.45
wtorek - piątek 8.15 –  15.45Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Lesznie


Dane kontaktowe:
ul. Dąbrowskiego 2
64 - 100 Leszno
tel. 65 52-59-406
fax 65 52-59-413

Wnioski należy składać w pokoju nr 19

Godziny przyjmowania wniosków:
poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Pile


Dane kontaktowe:
Al. Powstańców Wielkopolskich 79
64-920 Piła
tel/fax 67 35-22-931

Wnioski należy składać w okienku w holu głównym.

Godziny przyjmowania wniosków:
poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00


Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

50 zł – za informację o osobie
100 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania we wskazanym do tego miejscu.
Znaki opłaty sądowej można nabyć w kasach sądów powszechnych.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, bądź przesłać pocztą na adres Punktu Informacyjnego KRK.
Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Dodatkowe wskazówki na temat uzyskiwania informacji o podmiotach zbiorowych.

Na formularzu zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym należy wypełnić punkty od 1 do 3, natomiast punktów 4 i 5 nie należy wypełniać.

W punkcie 3 formularza należy podać podstawę prawną – ustawową, uzasadniającą prawo uzyskania informacji z Rejestru.

Jeżeli informacja potrzebna jest do zamówień publicznych to:

• dla osoby fizycznej należy podać: art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.),

• dla podmiotu zbiorowego należy podać: art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.).

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest osoba prawna (np. spółka z o.o., spółka akcyjna) albo spółka osobowa (np. spółka jawna, komandytowa), a zapytanie dotyczy członka jej organu zarządzającego bądź wspólnika, to do zapytania należy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt np. aktualny wypis z KRS, uchwałę zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu, decyzję o powołaniu itp.

W podpisie powinna figurować osoba, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby, które osobiście składają zapytanie, muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia).

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać pełnomocnictwo sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.


Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (format PDF)


Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” (format PDF)

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 06-03-2008
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 17-01-2011
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 13-10-2014

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Odpowiedzialna za informacje na stronie - Agnieszka Weichert - Urban
 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 03-10-2012
Modyfikowany przez: Katarzyna Blaszczak, 28-03-2014
Opublikowany przez: Katarzyna Blaszczak, 13-10-2014