SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

A A A  

Sąd Okręgowy w Poznaniu » Organizacja » Skarga na naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
 organizacja
 informacje
 aktualności
 informacje dodatkowe

 

 Skarga na naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki  


Skargę taką przewiduje ustawa z dnia 17 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 179 poz. 1843). Pozwala ona stronie wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu sądowym, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania.
 

Zgodnie z ustawą przewlekłość postępowania zachodzi, gdy:

 • postępowanie to trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy,
 • postępowanie trwa dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

 

Uprawnionym do wniesienia skargi jest:

 • w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – strona,
 • w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – strona,
 • w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - strona lub wnioskodawca,
 • w postępowaniu karnym - strona oraz pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną,
 • w postępowaniu cywilnym - strona, interwenient uboczny i uczestnik postępowania,
 • w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego - strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu.


Miejsce wniesienia skargi:

 • sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie,

 • jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem rejonowym i sądem okręgowym - właściwy do jej rozpoznania w całości jest sąd apelacyjny,
 • jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem okręgowym i sądem apelacyjnym - właściwy do jej rozpoznania w całości jest sąd apelacyjny,
 • jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem apelacyjnym lub Sądem Najwyższym - właściwy do jej rozpoznania jest Sąd Najwyższy,
 • sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja lub inne postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia sądowego prowadzone jest w dwu lub więcej okręgach - sąd, w okręgu którego dokonano pierwszej czynności,
 • jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przygotowawczego, właściwy do jej rozpoznania jest sąd przełożony nad sądem, który byłby właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy.

 

Termin wniesienia skargi:

 • skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie.

 

Wymogi formalne skargi:
 

Skarga musi spełniać wymogi pisma procesowego tzn. zawierać:

 • określenie sądu, do którego jest kierowana,
 • imię i nazwisko lub nazwę skarżącego, jego przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • określenie rodzaju pisma jako na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • datę i podpis skarżącego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

 

Ponadto skarga musi zawierać:

 • żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy,
 • przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.

Skarga może też zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej.

 

Opłata:

Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 100 złotych. Jeśli wniosło ją kilka osób, każda z nich uiszcza opłatę oddzielnie. Zwolnienie od opłaty możliwe jest o ile przewidują to przepisy procedury, na gruncie której toczy się postępowanie. Jeżeli więc skarga dotyczy prawa cywilnego i strona zwolniona jest od kosztów sądowych z ustawy (np. w sprawach z zakresu prawa pracy) lub została zwolniona przez sąd, będzie również zwolniona z tej opłaty. Można również złożyć wniosek o zwolnienie od opłaty. Procedura karna nie przewiduje wcześniejszego zwolnienia z kosztów sądowych. W razie uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania opłata podlega zwrotowi.

 

Rozstrzygnięcie skargi:

 • sąd wydaje orzeczenie w przedmiocie skargi w terminie 2 miesięcy od daty jej złożenia,
 • skargę niezasadną sąd oddala,
 • uwzględniając skargę, sąd stwierdza, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania,
 • na żądanie skarżącego lub z urzędu sąd może zlecić podjęcie przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty albo przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie – zalecenia nie mogą wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy,
 • na żądanie skarżącego sąd uwzględniając skargę może przyznać od Skarbu Państwa, a w przypadku skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika – od komornika, sumę pieniężną w wysokości od 2 tysięcy złotych do 20 tysięcy złotych,
 • strona, której skargę uwzględniono może dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika. Postanowienie uwzględniające skargę wiąże sąd w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

 

Ponowna skarga:

 • skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, a w postępowaniu przygotowawczym, w którym stosowane jest tymczasowe aresztowanie, oraz w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego – po upływie 6 miesięcy,
 • strona, która w ogóle nie wniosła skargi na przewlekłość postępowania, może dochodzić na podstawie art. 417 k.c. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) naprawienia szkody wynikłej z przewlekłości, po prawomocnym zakończeniu postępowania co do istoty sprawy.
   
Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 24-02-2009
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 25-11-2016
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 02-01-2017

POWRÓT


 

Odpowiedzialna za informacje na stronie - Agnieszka Weichert - Urban