SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU    

 organizacja
 informacje
 aktualności
 informacje dodatkowe

 

 Biegli Sądowi    Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Sądu Okręgowego w Poznaniu
 

      
      Dokumenty dot. biegłych ds. uzależnień od alkoholu składa się w Oddziale Administracyjnym
      III piętro, bud. A pokój 3142, tel. 61 62 83 051.  Lista Biegłych Sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu

 

      Dokumenty dot. biegłych składa się w Oddziale Administracyjnym III piętro, bud. A pokój 3142,
        tel. 61 62 83 052

      e-mail hanna.ciesielska@poznan.so.gov.pl 


Biegły sądowy jest organem pomocniczym Sądu, dlatego biegłym może być osoba, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa. Sporządzona przez biegłego opinia stanowi pełnoprawny materiał dowodowy w postępowaniu przed Sądami oraz innymi władzami i organami wymiaru sprawiedliwości. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony. 

 

Biegłym sądowym może zostać osoba, która:

 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;
 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • udokumentuje posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmie należytego wykonywania obowiązków biegłego.

 

Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o wpis na listę biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu

 

Działając na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych z dnia 26 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 133),
 • art. 157 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.),
 • Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),  
 • Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635).
   

zostały ustalone następujące wymogi:

 

 1. Wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu o ustanowienie biegłym sądowym z dokładnym określeniem dziedziny oraz specjalizacji;

               Wniosek o wpis na listę biegłych sądowych
  

 1. Curriculum Vitae;
 2. Kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem dowodowym;  

      Kwestionariusz osobowy

   
 3. Obustronna kserokopia dowodu osobistego
 4. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 5. Kserokopia dokumentów stwierdzających posiadanie zarówno praktycznych, jak i teoretycznych wiadomości z dziedziny, dla której Kandydat ma być ustanowiony biegłym sądowym;
  1. dziedzina medycyna – Kandydat winien posiadać specjalizacje z danej dziedziny medycznej;
  2. dziedzina język migowy – Kandydat winien posiadać „Certyfikat drugi – T2” lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych;
 6. Listy referencyjne;
 7. Opinia wszystkich zakładów pracy, w których jest zatrudniony(na) oraz zgoda pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego sądowego;
 8. Oświadczenie wraz z opinią Kandydata w przypadku przynależności do organizacji zawodowych działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855) bądź na podstawie innych ustaw;
 9. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 10. Ważne zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące;
 11. Dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 10 zł.

  UWAGA ! Z dniem 1 stycznia 2015 roku uległ zmianie numer konta bankowego na:

konto bankowe:     PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

adres odbiorcy:      Urząd Miasta Poznania – Wydział Finansowy
                                     
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
                                        
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

 

 • (!) Załączone do wniosku dokumenty winny być poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem lub osobiście przedłożone w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Poznaniu celem poświadczenia kserokopii przez pracownika sądu za zgodność z oryginałem i zgodnie z wyż. wym. wymogami składa się w Oddziale Administracyjnym.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym III piętro, bud. A pokój 3142, tel. 61 62 83 052
e-mail hanna.ciesielska@poznan.so.gov.pl  


 

Wynagrodzenie za pracę biegłych sądowych

Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonaną pracę stanowi procent kwoty bazowej zgodnie z ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.99.110.1255 z późn. zm.),  której  wysokość ustala ustawa budżetowa na dany rok.

 
   Opinia prawnaw sprawie Interpretacji Interpretacji Ogólnej Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 Ministra
      Finansów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie możliwości zaliczenia w określonych warunkach przychodów
      wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła - działalność
      gospodarcza.
 
 

Lista biegłych sądowych

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) Prezes Sądu Okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności.

Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych z dnia 26 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 133)  Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:

 • z chwilą zwolnienia z funkcji
 • w razie śmierci
 • z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie

Lista biegłych sądowych jest dostępna dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych, oddziale administracyjnym oraz punkcie informacyjnym.

W szczególności listy te udostępniane są stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.


 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 07-09-2012
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 16-11-2015
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 24-11-2015

 


Odpowiedzialna za informacje na stronie - Agnieszka Weichert - Urban
 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 03-10-2012
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 02-03-2015
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 24-11-2015