SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

A A A  

 organizacja
 informacje
 aktualności
 informacje dodatkowe

 

 Opłaty sądowe  

Od 2 marca 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005, Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), zastąpiła ona dotychczasową
ustawę z dnia 13 czerwca 1967 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz.U. 2002, Nr 9, poz. 88 ze zm.).

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona,
która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi
inaczej.

Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe.

Opłata stała:
Pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych
sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu
sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia). Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych
i wyższa niż 5.000 złotych.

Opłatę stosunkową:
Pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Pobiera się również w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym - wynosi
2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej
niż 100.000 złotych.

Opłatę podstawową:
Pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej.
Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić
od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.
Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksiegowym oraz
w postępowaniu rejestrowym.


Całą opłatę pobiera się od:
• pozwu i pozwu wzajemnego oraz
• wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis 
  szczególny stanowi inaczej.


Opłaty sądowe w poszczególnych sprawach

 Opłata skarbowa  


Opłaty skarbowej można dokonać na konto Urzędu Miasta Poznania lub w kasie Urzędu, bądź u inkasenta.

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań


Numer rachunku, na który należy dokonywać wpłaty znajduje sie na stronie Urzędu Miasta Poznania:
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa,1719/

 

 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 24-02-2016
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 24-02-2016
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 02-01-2017

 

Odpowiedzialna za informacje na stronie - Agnieszka Weichert - Urban